PRAVILA POSLOVANJA I USLOVI KORIŠĆENJA

Uvodne odredbe

Pravila poslovanja i uslovi korišćenja modula za platne transakcije „Lova“ (u daljem tekstu: Pravila) definišu prava i obaveze korisnika usluga i “Digital Money Transfer” d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: DMT) za platne usluge putem usluge mobilne aplikacije i internet portala „Lova“ koja podrazumijevaju sprovođenje platnih transakcija korišćenjem digitalnog novčanika i virtuelnog računa otvorenog na platformi kojom upravlja DMT, a posredstvom mobilnog uređaja Korisnika ektronskih instrumenata plaćanja.

Posjetilac internet stranice i korisnik mobilne aplikacije Lova.ba registracijom prihvata Pravila i sklapa ugovorni odnos sa DMT.

Osnovni podaci o DMT su:

Lova digitalni novčanik je usluga vođenja elektroničkog novčanika za sve korisnike Lova mobilne aplikacije koju pruža društvo Digital Money Transfer d.o.o. Banja Luka i partner kompanija Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka.

Poslovno ime: "Digital Money Transfer" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka

Skraćeno poslovno ime: "Digital Money Transfer" d.o.o. Banja Luka

Prevod: "Digitalni prenos novca" d.o.o. Banja Luka

Sjedište: Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 26,

Matični broj: 11209505

JIB: 4404773650002

Broj računa: 572-106-00016375-55 kod "MF Banke" a.d. Banja Luka

Broj registarskog uloška: 057-0-Reg-21-001578 kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci

Pretežna djelatnost: 66.19

Tel/Fax: 051 229 406

Internet stranica: www.lova.ba

e-mail: info@lova.ba

Objašnjenje pojmova

U smislu ovih Pravila slijedeći pojmovi imaju značenje:

DMT je Digital Money Transfer d.o.o. Banja Luka.

Partner kompanija je Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu DAM).

BCX.ba je elektronska platforma partner kompanije koja nudi digitalne novčanike (wallets), te omogućuje trgovinu kriptovalutama, tokenima i pametnim ugovorima (smart contracts).

Lova.ba je elektronski prepaid servis koji omogućava posredovanje pri platnim transakcijama odnosno plaćanja pri kupovini raznih roba i usluga između Korisnika i Trgovca i omogućava jednostrane uplate i isplate sa eRačuna odnosno digitalnog novčanika

Platne usluge su usluge koje DMT pruža Korisnicima ovih usluga po osnovu prihvatanja ovih Pravila poslovanja, kao i druge usluge koje DMT sa svojom partner kompanijom pruža na svojoj platformi.

Korisnik je fizičko ili pravno lice koje koristi ili je koristilo platnu uslugu na platformi DMT i partner kompanije. Korisnici digitalnog novčanika mogu biti samo punoljetna fizička lica.

Digitalni novčanik „Lova“ je mobilna i internet aplikacija DMT koja je dostupna na Google Play, koja se instalirana na mobilni uređaj u skladu sa ovim Pravilima i koja sardži eRačun kao i novčanike koje korisnicima otvara partner kompanija u cilju trgovanja i razmjene digitalne imovine.

Mobilni uređaj je pametni mobilni telefon ili tablet sa funkcijama kamere (Android 7.0 i više), na koje se može nadograditi odgovarajuća verzija operativnog sistema koji omogućava instalaciju i korištenje Lova digitalnog novčanika.

QR (Quick Response) je standardizovanim dvodimenzionalni bar-kod koji služi za preuzimanje i korišćenje elemenata platnog naloga pri instant plaćanju na prodajnim mjestima Trgovca.

POS terminal je uređaj na prodajnom mjestu preko kojeg se transakcije sprovode elektronskim putem, a koji podržava generisanje QR koda.

Trgovac je samostalni preduzetnik ili pravno lice koje se bavi prodajom roba ili usluga i koje se obavezalo isporučivati iste u zamjenu za sredstva koja mu je doznačio Potrošač sa svog „Lova“ digitalnog novčanika.

Kriptovaluta je sredstvo plaćanja koje nema pravni status novca ili valute, ali je Trgovac može prihvatati kao sredstvo razmjene za razne robe i usluge.

Prodajno mjesto je svako mjesto Trgovca na kojem Korisnik može koristiti uslugu Lova u skladu sa ovim Pravilima.

Lova Bon je platni instrument i predstavlja elektronsku ili štampanu potvrdu sa kodom ili standardizovanim dvodimenzionalnim bar- QR- kodom koji se generiše na POS terminalu odnosno prodajnom mjestu Trgovca.

eRačun je račun Korisnika kojeg korisnik može dopunjavati Lova Bon-om ili kriptovalutama te sa istog prenositi sredstva na bakovni račun Trgovca u konvertibilnim markama.

KYC (Know Your Customer) predstavlja postupak poslovanja kojim se provjerava identitet klijenata kako bi se spriječilo pranje novca, krađa identiteta, finansijska prevara i finansiranje terorizma. Ovaj postupak uključuje provjeru identiteta i adrese pomoću ličnih isprava (lične karte i pasoša).

Lozinka označava kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola koju DMT utvrđuje Korisniku i koja se u Platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog Korisnika i/ili njegovog platnog računa.

Autorizacija označava proces u kojem DMT vrši odobravanje transakcije inicirane po zahtjevu Korisnika,

Lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica.

Instalacija i aktivacija usluge Lova.ba

Lica koja su instalirali aplikaciju Lova.ba i posjetioci internet stranice lova.ba i bcx.ba u mogućnosti su da se registruju za korišćenje platnih usluga. Registracijom korisnici prihvataju Pravila poslovanja i korišćenja modula Lova.ba. Korisnik prihvatanjem ovih uslova sklapa ugovorni odnos sa DMT i sporazum sa partner kompanijom.

Korisnik preuzima aplikaciju Lova iz Google Play prodavnice na svoj Mobilni uređaj i registruje se unosom zahtjevanih podataka iz obrasca i dobijenog verifikacijskog maila-a i koda na svoj mobilni urešaj. E-mail adresa Korisnika koja je registrovana u DMT biće prikazana Korisniku.

Korisnik vrši registraciju samostalnim unosom traženih podataka putem elektronskog obrasca za unos. Korisnik je odgovoran za tačnost unesenih podataka, a DMT nije dužan provjeravati unesene podatke.

Korisnik u elektronskom obrascu unosi slijedeće podatke: Korisničko ime; Ime i Prezime; Državu; e-mail adresu, lozinku te potvrdu unešene lozinke.

Nakon unesenih podataka iz početnog obrasca otvara se prozor za unos broja mobilnog telefona na koji će Korisnik primiti SMS poruku sa verifikacijskim kodom.

 

Unosom OTP koda (šestocifreni broj) Korisnik prelazi na postupak KYC identifikacije gdje se dodaju potvrde o idenditetu, prebivalištu i bankovnom računu.

Registrovana e-mail adresa služi Korisniku za sve buduće prijave, a verifikacija korisnika se vrši unosom Lozinke i/ili pina ili otiskom prsta (fingerprint) ukoliko je Korisnik svoj Mobilni uređaj podesio na ovaj način otključavanja.

Registrovanu Lozinku Korisnik ne smije dijeliti sa trećim licima, a ukoliko posumnja da je treće lice došlo u posjed Lozinke, Korisnik će bez odlaganja obavijestiti DMT s ciljem promjene iste. DMT se obavezuje da sa svoje strane preduzme sve sigurnosne procedure i protokole kako bi zaštitio privatnost Korisnika.

Bezbjedno korištenje aplikacije Lova i mobilnog uređaja

U cilju bezbjednog korišćenja modula, Korisnik usluge se obavezuje:

 • Koristiti Lova u skladu sa ugovorenim odredbama i uputstvom za korišćenje, ovim Pravilima i važećim zakonima;
 • Pobrinuti da se aplikacija Lova ukloni sa mobilnog uređaja kada taj uređaj više neće biti korišten od strane Korisnika i slijediti instrukcije za novu aktivaciju Lova na novom uređaju u skladu sa ovim uputstvom za registraciju usluge;
 • Zaštiti i čuvati mobilni uređaj od zloupotrebe i korišćenja trećih lica, te da će preduzeti odgovornost za bilo kakvu štetu koju napravi treće lice upotrebom mobilnog uređaja;
 • Obavijestiti DMT o promjeni nekog od ličnih podataka koji su dostavljeni prilikom registracije;
 • Obezbijediti siguran pristup do mobilnog uređaja sa bezbjedonosnim elementima, a mobilni uređaj na kojem je aktivirana usluga Lova neće ostavljati bez zaštite;
 • U slučaju problema u korišćenju i nepravilnog funkcionisanja modula odmah obavijestiti DMT;
 • Da neće na svom mobilnom uređaju koristiti ili instalirati aplikacije ili softver koji bi mogao poremetiti ili onemogućiti ili oštetiti modul Lova ili komunikacijsku vezu. Ukoliko se utvrdi da je Korisnik svojim radnjama prouzrokovao štetu, preuzima punu odgovornost prema DMT i mobilnom operateru;
 • Odmah bez odlaganja obavijestiti DMT o bilo kakvoj neovlaštenoj upotrebi ili sumnji na neovlaštenu upotrebu mobilnog uređaja (npr. ako postoji mogućnost da treće lice zna bezbjednosne postavke), krađi ili gubitku mobilnog uređaja, i zahtijevati da DMT blokira digitalni novčanik i onemogućiti korištenje Lova mobilne aplikacije;
 • Redovno pratiti obavještenja DMT o korištenju usluge Lova na web stranici www.lova.ba i prodavnice Google Play na mobilnom uređaju i preuzimati nove verzije aplikacije Lova.

Prepaid dopuna eRačuna i digitalnog novčanika

DMT je omogućio Korisniku da putem partnerskih kanala distribucije kupi Lova Bon na prodajnim mjestima širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

eRačun je virtualni račun Korisnika u digitalnom novčaniku Lova kojeg korisnik može dopunjavati Lova Bonom, putem banke, PayPalo-om te sa istog prebacivati sredstva na račun Trgovca.

Lova Bon se izdaje u iznosima od 10 KM , 20 KM , 30 KM , 40 KM i 50 KM, a kupljeni i neaktivirani Lova Bon vrijedi godinu dana od dana izdavanja.

 

Uslovi kupovine roba i usluga

Lova omogućava Korisniku posredovanje pri kupovini roba i usluga kod Trgovca.

DTM je odgovoran za transakcije putem Lova servisa, ali se ograđuje od bilo kakve odgovornosti kada je u pitanju kvalitet, narudžba, slanje i dostava robe, te bilo kakva reklamacija iste.

DTM garantuje Korisniku za sredstva kojima raspolaže na svom Digitalnom novčaniku odnosno računu do trenutka prenosa novčanih sredstava na račun Trgovca.

Trgovac preuzima daljnju odgovornost prema Korisniku u skladu sa svojim uslovima korištenja nakon izvršene Lova transakcije.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, nedopuštenog korišćenja modula ili kršenja ovih pravila, DMT zadržava pravo ukidanja pojedinog digitalnog novčanika ili računa bez prethodne najave posebno ako:

 • Postoji sumnja na neovlašten pristup aplikaciji;
 • Mobilni uređaj korisnika je izgubljen ili ukraden;
 • Korisnik Love nije ažurirao aplikaciju sa novom verzijom kada je ista bila dostupna korisniku i
 • Korisnik krši Pravila.

Korisnik modula ne može prekinuti korištenje usluge uklanjanjem Lova aplikacije sa svog mobilnog uređaja. Za prekid korištenja usluge je neophodno da Korisnik modula pisanim putem zatraži blokadu ili brisanje svog računa.

Plaćanje roba i usluga na POS terminalima

Na prodajnim mjestima Trgovca na kojma je izložen logo brendova DMT i pratner kompanije DAM (Lova i  BCX), Trgovac omogućava uslugu prenosa novčanih sredstava s digitalnog novčanika Lova odnosno instant plaćanje robe i usluge tako što inicira Lova plaćanje generisanjem i skeniranjem QR koda i prenosom novčanih sredstava na računu Trgovca.

Za generisanje QR kodova odgovoran je DMT/DAM koji izdaje i/ili prihvata platni instrument za instant plaćanja na prodajnim mjestima Trgovca, a Trgovc koji žele da prihvata instant plaćanje posredstvom Lova digitalnog novčanika na svojim fizičkim i/ili internet prodajnim mjestima ovu uslugu ugovara sa DMT.

QR kod koristi se za instant plaćanja na prodajnim mjestima Trgovaca i može ga generisati Korisnik na svom mobilnom uređaju u aplikaciji Lova kroz opciju „Pošalji“ ili Trgovac na svom mobilnom uređaju kroz  opciju „Primi“ ili POS terminalu.

Ako je na prodajnom mjestu Trgovca istaknuta oznaka Lova plaćanje, Korisnik izborom opcije plati-Scan u okviru modula Novčanici u aplikaciji Lova koju ima instaliranu na svom mobilnom uređaju jednostavno skenira prikazani QR kod i izvršava plaćanje kupovine robe ili usluge Trgovcu.

Trgovac na svom označenom prodajnom mjestu sa oznakom Lova, na instaliranom POS terminalu, računaru ili svom mobilnom uređaju, inicira generisanje QR kod putem opcije Primi) i prikazuje ga Korisniku na POS terminalu, mobilnom uređaju, računaru ili na svom računu-fakturi, a Korisnik  jednostavno skenira taj QR  kod, izborom opcije Plati-Scan u mobilnoj aplikaciji Lova koju ima instaliranu na svom mobilnom uređaju.

POS terminali koji se instaliraju kod Trgovaca i prihvataju plaćanje bez kontakta - NFC posredstvom aplikacije Lova samo ukoliko Trgovac ima zaključen ugovor sa DMT za ovu opciju plaćanja.

Korisnik mobilne aplikacije prilagođava bezbjednosne elemente za svaku upotrebu Lova u skladu sa uputstvom za korišćenje i funkcionalnosti mobilnog uređaja (npr. lozinka, otisak prsta).

 

Obaveze i odgovornost pružaoca usluge-DMT

DMT i partnerska kompanija se obavezuju da će obavljati svoje obaveze u skladu sa ovim Pravilima i informisati Korisnika modula o svim izmjenama i dopunama Pravila putem svoje internet stranice ili putem elektronske pošte.

Pružalac usluge - DMT neće biti odgovoran za štete nastale zbog razloga koji su van kontrole DMT i partner kompanije, a koje nije mogao spriječiti ili izbjeći, kao što su npr. problem sa telekomunikacijskom infrastrukturom.

 Zaštita podataka

Aktivacijom modula Lova, Korisnik je saglasan da DMT i DAM mogu preduzimati neophodne obrade podataka o ličnosti Korisnika modula u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Politikom zaštite privatnosti, a vezano za ovaj poslovni odnos.

Izmjene Uslova

U slučaju promjene Pravila i uslova korištenja usluge Lova, Korisnik će biti informisan putem internet stranice lova.ba ili putem mobilne aplikacije.

Nakon izmjene Pravila, DMT ima može/ pravo da onemogući korištenje Lova ako se Korisnik izjasni da nije saglasan sa novim Pravilima.

 Naknade

DMT I DAM ne naplaćuje naknadu za vođenje digitalnog novčanika, dok su naknade za ostale usluge dostupne na sljedećim linkovima: https://lova.ba/provizije/ i https://bcx.ba/provizije-bcx

Završne odredbe

Instaliranjem aplikacije Lova iz prodavnice Google Play na svoj mobilni uređaj, Korisnik modula potvrđuje da je upoznat sa ovim pravilima i uslovima korištenja usluge modula Lova i da ih prihvata.

Korisnik je dužan da eventualne reklamacije po osnovu korištenja digitalnog novčanika dostavi DMT u elektronskom obliku kroz opciju “Tiket”, najkasnije 8 dana od datuma prijema izvoda o transakciji.

DMT će na reklamaciju odgovoriti u roku od 10 radnih dana od dana prijema, na način za koji se Korisnik opredijelio.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan odgovorom, ili ako smatra da se DMT ne pridržava zakonskih odredbi, Pravila, dobre poslovne prakse i obaveza, može podnijeti pisani prigovor, na adresu: Kralja Alfonsa XIII broj 26, 78000 Banja Luka, ili na e-mail adresu: info@lova.ba.

DMT je dužan da dostavi odgovor Korisniku najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Ukoliko DMT ne dostavi odgovor u roku navedenom u prethodnom stavu ili Korisnik nije zadovoljan odgovorom DMT, tada ima pravo da o tome pisanim putem obavijesti i uloži prigovor Ombudsmanu za zaštitu potrošača Bosne I Hercegovine, na adresu Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar ili putem e-mail adrese: ozp@ozp.gov.ba.

Reklamacije koje nisu dostavljene u predviđenom roku DMT neće prihvatiti.

Bilo koja neusaglašenost iznosa, datuma nastanka, mjesta nastanka ili valute transakcije, koja se eventualno pojavi, mora biti prijavljena DMT-u u pisanoj formi u skladu sa gore navedenim rokovima. Reklamacija transakcije i eventualnog troška ne oslobađa Korisnika od obaveze plaćanja navedene transakcije i troška, sve dok se analizom ne utvrdi da je reklamacija opravdana i da Korisnik ima pravo na povrat sredstava.

U slučaju kada je reklamacija opravdana, DMT će odobriti račun Korisnika za iznos reklamirane transakcije i pripadajućeg troška. U slučaju kada je reklamacija neopravdana, za troškove rješavanja reklamacija DMT će zadužiti Korisnika, u skladu sa važećim cjenovnikom.

DMT nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja, kvalitet i troškove zbog uticaja Više sile, zastoja, kašnjenja i tehničkih smetnji i drugih slučajeva predviđenih pozitivnim propisima, za koje ne postoji odgovornost pružaoca usluge.

Primjena propisa i rješavanje sporova

Za sva pitanja i sporove koji nisu regulisani ovim Pravilima primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, propisi o elektronskom dokumentu, poslovanju i potpisu, kao i druge zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast poslovanja.

Prihvatanjem ovih Pravila, Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa njima, da su mu isti uručeni, da ih je pročitao i razumio, te da ih u cjelosti prihvata.

DMT će obezbijediti Korisniku da Pravila, kao i sve njegove izmjene i/ili dopune trajno budu dostupni na Internet stranici.

U slučaju spora, Korisnik i DMT su saglasni da će međusobno priznavati vjerodostojnost, autentičnost i neopozivost elektronskih poruka na sudu.

Sva eventualno sporna pitanja Korisnik i DMT će nastojati riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.