POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ova Politika zaštite privatnosti određuje namjenu i svrhu obrade ličnih podataka korisnika usluge Lova.ba i opisuje način na koji prikupljamo, koristimo, obrađujemo i objavljujemo lične podatke korisnika, uključujući lične podatke povezane sa Vašim pristupom i korištenjem Lova.ba digitalnog novčanika.

Prihvatanjem Pravila poslovanja i uslova korišćenja modula za platne transakcije Lova.ba zajedno sa ovom Politikom zaštite privatnosti, Korisnik se slaže sa prikupljanjem, korištenjem, obrađivanjem, čuvanjem i objavljivanjem podataka u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Takođe, za uspješno aktiviranje aplikacije neophodno je da svaki korisnik dozvoli pristup kameri pametnog telefona i lokaciji.

Lični podaci koje prikupljamo, koristimo, obrađujemo i čuvamo koriste se u cilju i unapređenje korištenja aplikacije i modula Lova.ba. Bilo koji lični podatak Korisnika nećemo koristiti, dijeliti ili objaviti bilo kojoj trećoj strani, osim kako je opisano u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Garantovana je zaštita podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ br. 49/06 i 76/11) i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“ br. 47/14 i 46/16). Lični podaci se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili nekog drugog sudskog postupka, na način predviđen zakonom.

Preuzeli smo sve potrebne mjere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Korisnika uključujići i narušavanje njegove privatnosti.

Fizičko i pravno lice ima pravo da odbije dati saglasnost za obradu ličnih podataka, što će za posljedicu imati nemogućnost zasnivanja poslovnog odnosa sa Posrednikom, a u slučaju da je isti već zasnovan, može doći do prekida poslovnog odnosa. Korisnik ima pravo pristupa ličnim podacima i pravo da zahtjeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose.

PODACI O KONTROLORU

Poslovno ime: "Digital Money Transfer" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime: "Digital Money Transfer" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: DMT)

Prevod: "DigitalnI prenos novca" d.o.o. Banja Luka

Sjedište: Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 26,

Matični broj:11209505

JIB: 4404773650002

Broj računa: 572-106-00016375-55 kod "MF Banke" a.d. Banja Luka

Broj registarskog uloška: 057-0-Reg-21-001578 kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci

Pretežna djelatnost: 66.19

Tel/Fax: 051 229 406

Internet stranica: www.lova.ba

e-mail: info@lova.ba

U ime i za račun “Digital Money Transfer” d.o.o. Banja Luka (lova), kao Obrađivač, podatke pohranjuje i čuva partner kompanija "Digital Asset Management" d.o.o. Banja Luka.

SPORAZUM SA PARTNERSKOM KOMPANIJOM

Prihvatanjem ove Politike o zaštite privatnosti korisnik mobilne aplikacije lova.ba je saglasan da partner kompanija “Digital Asset Management” d.o.o. Banja Luka u okviru aplikacije otvori digitalni novčanik korisniku za trgovinu digitalnom imovinom odnosno kriptovalutama.

„Digital Asset Management“ d.o.o. Banja Luka je prva FinTech kompanija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koja je kreirala Blockchain platformu za razmjenu i trgovinu digitalnom imovinom.

Podaci o partner kompaniji

Poslovno ime: "Digital Asset Management" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka

Skraćeno poslovno ime: "Digital Asset Management" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: DAM),

Prevod: "Upravljanje digitalnom imovinom" d.o.o. Banja Luka

Sjedište: Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 26,

Brend: bcx.ba

Matični broj: 11168850

JIB: 4404319930009

Broj računa: 572-106-00012227-83 kod MF banke a.d. Banja Luka

Broj registarskog uloška: 57-01-0156-18 kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci

Pretežna djelatnost: 46.18

Tel/Fax: 051 229 406

Internet stranica: www.dam.ba

e-mail: info@dam.ba

Preuzimanjem mobilne aplikacije lova.ba korisnik daje bezuslovnu saglasnost da partner kompanija može obrađivati njegove lične podatke s ciljom trgovine i razmjene kriptovaluta posredstvom aplikacije lova.ba i internet stranice bcx.ba.

DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Nosilac podataka na vlastiti zahtjev pristupa registraciji kako bi se ispunile obaveze u pogledu posredništva u platnim transakcijama (član 6. stav 1. tačka b) Zakona o zaštiti ličnih podataka).

Korišćenje vebsajta i mobilne aplikacije te registracijom korisnika predstavlja dobrovoljno davanje saglasnosti za obradu ličnih podataka registrovanog korisnika.

Korisnik je izričito saglasan i ovlašćuje partnersku kompaniju DAM da može prikupljati, pohranjivati, ažurirati, provjeravati i obrađivati njegove lične podatke, lične podatke njegovih ovlaštenih lica i drugih povezanih lica (na osnovu njihove saglasnosti), kao i sve druge informacije koje su potrebne u svrhu ispunjenja poslovnih odnosa.

*Napominjemo da maloljetna lica ne mogu biti korisnici aplikacije.

Zaposleni u Digital Money Transfer d.o.o. Banja Luka i partnerskoj kompaniji, pristupaju ličnim podacima u skladu s njihovim ovlaštenjima i dodijeljenim pravima za pristup podacima.

Kontrolor može otkrivati lične podatke trećim stranama ako je takva obaveza na prenos i/ili otkrivanje podatka nametnuta pozitivnim pravnim propisom (npr. krivično zakonodavstvo, propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, regulatorna tijela, i sl).

LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru obavljanja svoje djelatnosti, DMT i partner kompaniji prikupljaju i obrađuju lične podatke za pravna i fizička lica.

Za pravna lica obrađuje: naziv pravnog lica, sjedište pravnog lica, matični broj pravnog lica, ime ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, prezime ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, adresa prebivališta ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, datum i mjesto rođenja ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica i JMBG ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica.

Za fizička lica obrađuje: ime, prezime, adresa prebivališta, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, JMBG, broj identifikacionog dokumenta, naziv organa koji je izdao identifikacioni document, broj telefona, e-mail adresa, broj transakcionog računa i naziv banke, podatak o porijeklu novca ili imovine, podaci o zaposlenju, godišnji prihodi korisnika, ciljevi investiranja, način finansiranja računa, učestalost i iznos uplata i isplatam mjesto plaćanja poreza, poreski broj, da li je korisnik politička ekponirano lice kao i druge podatke koji se odnose na Korisnika i koji mogu biti relevatni za poslovni odnos koji se želi uspostaviti.

Anonimni podaci

DMT i partner kompanija takođe prikupljaju i obrađuju podatke koji nisu lične prirode (tip vašeg internet pregledača, ime vašeg internet provajdera, veb-stranice koje ste posjetili, itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste različite tehnologije kao što su npr. kolačići (cookies), Google Analytics itd., koje omogućavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka. Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići "sesije" ili "trajni" kolačići. Kolačići sesije se ne zadržavaju na vašem računaru nakon što ste zatvorili pretraživač. Trajni kolačići se zadržavaju na vašem računaru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne rok trajanja.

PRISTUP I UPOTREBA DOZVOLA NA VAŠEM MOBILNOM UREĐAJU

Mobilna aplikacija ne dijeli ili otkriva podatke trećim stranama, osim podataka potrebnih za registraciju, digitalizaciju, plaćanje i obradu detalja transakcije kako je opisano u nastavku.

Da bi mobilna aplikacija Lova.ba pravilno funkcionisala potreban joj je pristup podacima i komponentama Korisnikovog mobilnog uređaja opisanim u nastavku.

Pronalaženje naloga na mobilnom uređaju

Pristup nalozima je potreban mobilnoj aplikaciji zbog kompatibilnosti.

Čitanje statusa i identiteta uređaja

Aplikacija traži ovu dozvolu zbog sigurnosnih razloga.

Pregled mrežnih konekcija, punog mrežnog pristupa, pregled Wi-Fi konekcije i preuzimanje podataka sa Interneta

Pristup internetu je potreban da bi mobilna aplikacija funkcionisala.

Prevencija prelaska uređaja u stand-by sistem rada

Mobilna aplikacija traži pristup ovoj dozvoli da spriječi uređaj da pređe u stand-by sistem rada tokom procesa plaćanja.

Kontrola vibracije

Mobilna aplikacija traži ovu dozvolu kako bi Korisniku poslala povratne informacije.

Korištenje opcije čitanje otiska prsta na uređaju

Aplikacija traži ovu dozvolu kako bi omogućila autentifikaciju putem otiska prsta i ulazak u aplikaciju.

Mijenjanje ili brisanje sadržaja SD kartice i čitanje sadržaja SD kartice

Aplikacija traži ove dvije dozvole za čuvanje podataka na uređaj.

Pristup kameri mobilnog uređaja

Aplikacija traži dozvolu za pristupa kameri mobilnog uređaja kako bi se omogućila funkcija skeniranja QR koda.

Upravljanje NFC-om

Aplikacija traži dozvolu za komunikaciju koristeći NFC tehnologiju za potrebe komunikacije sa POS terminalom.

Povezivanje sa Bluetooth uređajima

Dozvola je potrebna radi čitanja identifikatora iz sigurnosnih razloga.

Kako koristimo podatke koje prikupljamo

DTM i partnerska kompanija DAM koristi, čuva i obrađuje podatke koji uključuju i lične podatke, o Vama i Vašem uređaju kako bi pružili sljedeće usluge:

  • Potvrđivanje i ovjera podataka ili identifikacijskih podataka koje ste dobili;
  • Provjera autentičnosti Vašeg pristupa mobilnoj aplikaciji;
  • Registracije mobilnog novčanika unutar mobilne aplikacije;
  • Provođenje i praćenje Vaših platnih transakcija;
  • Provođenje naših zakonskih prava.

 VRIJEME ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađivani. Nakon ispunjenja svrhe njihove obrade, a ukoliko ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za ostvarivanje i izvršavanje pravnih zahtjeva, lični podaci će biti izbrisani, uništeni, blokirani ili učinjeni anonimnima.

IZNOŠENJE LIČNIH PODATAKA IZ BIH

DTM i partnerska kompanija koriste svoje servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i nemaju namjeru da iste iznose van Bosne i Hercegovine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Svako korišćenje mobilne aplikacije Lova.ba i internet stranice podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu info@lova.ba.

Sadržaj izjave o privatnosti DMT može promijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promjena izjave o privatnosti biće objavljena na ovoj stranici i mobilnoj aplikaciji. U tom smislu povremeno Vam možemo poslati push notifikacije na uređaj za važna ažuriranja aplikacija ili druge informacije u vezi sa upotrebom aplikacije.